13

Glassy thresholds

200390 x 146 cm,acrylic on canvassold